POLÍTICA DE PRIVACITAT

Com a norma general, la utilització de la pàgina web de Educació Web – Centre Català d’Educació no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals.

No obstant l’anterior, en aquells supòsits en què l’usuari requereixi determinats serveis i comuniqui les seves dades personals a Educació Web – Centre Català d’Educació mitjançant emplenament d’un formulari, Educació Web – Centre Català d’Educació garanteix la confidencialitat d’aquestes dades així com el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de la seva normativa de desenvolupament adoptant les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit.

Educació Web – Centre Català d’Educació garanteix que les dades personals recaptades en els formularis s’envien xifrant la informació per evitar que la mateixa pugui ser visualitzada per tercers.

Educació Web – Centre Català d’Educació ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal•lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són infranquejables.

Educació Web – Centre Català d’Educació no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina web.

Com a conseqüència de la sol·icitud addicional d’informació, l’usuari consenteix i accepta que el número de telèfon i/o adreça de correu electrònic que ha facilitat, sigui objecte de tractament en un fitxer titularitat de Educació Web – Centre Català d’Educació, la finalitat de la qual sigui l’estudi de les millors ofertes per al servei en el qual l’usuari estigui interessat, així com l’enviament d’ofertes respecte als serveis prestats per Educació Web – Centre Català d’Educació. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes que l’usuari no queda obligat a contestar.

L’usuari podrà exercitar en tot moment els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal posant-se en contacte amb Educació Web – Centre Català d’Educació en l’adreça e-mail educacio @ educacioweb.com o per correu ordinari en la següent adreça: C/ Pla de Fornells, 29 local 08042 Barcelona

AVÍS LEGAL

1. Condicions d’ús

Qui utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc. Educació Web – Centre Català d’Educació no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals poguessin patir els continguts d’aquesta pàgina web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Educació Web – Centre Català d’Educació no podrà ser considerada responsable per qualssevol danys derivats de la utilització d’aquesta pàgina web, ni per qualsevol actuació sobre la base de la informació que en ella es facilita.

Educació Web – Centre Català d’Educació no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la web de Educació Web – Centre Català d’Educació, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies alienes al seu control. Així mateix Educació Web – Centre Català d’Educació no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquesta pàgina web. En conseqüència, Educació Web – Centre Català d’Educació no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Queda totalment prohibit crear links a la pàgina web de Educació Web – Centre Català d’Educació. des de terceres pàgines web sense l’autorització expressa i per escrit de Educació Web – Centre Català d’Educació. Educació Web – Centre Català d’Educació no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la web de Educació Web – Centre Català d’Educació mitjançant enllaços, hipervíncles o links, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es present sota l’aparença o signes distintius de Educació Web – Centre Català d’Educació, excepte autorització expressa d’aquesta última.

2. Propietat Industrial i Intel•lectual

Tots els continguts de la pàgina web de Educació Web – Centre Català d’Educació, entenent-se, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Educació Web – Centre Català d’Educació o de tercers i estan protegits per les Lleis de Propietat Industrial i Intel•lectual, excepte que s’especifiqui el contrari.

Conseqüentment l’usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web de Educació Web – Centre Català d’Educació que siguin titularitat exclusiva de Educació Web – Centre Català d’Educació o de tercers.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts en la web de Educació Web – Centre Català d’Educació esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat expressa i prèviament pels seus respectius titulars. El contingut d’aquesta pàgina web podrà únicament ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui para el seu ús privat i sense cap fi comercial.

La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, de les lleis de Propietat Industrial i Intel•lectual, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.